About

BOLEH JADI KAMU MEMBENCI SESUATU, PADAHAL IA AMAT BAIK BAGIMU, DAN BOLEH JADI (PULA) KAMU MENYUKAI SESUATU, PADAHAL IA AMAT BURUK BAGIMU, ALLAH MENGETAHUI, SEDANG KAMU TIDAK MENGETAHUI.................[SURAH AL-BAQARAH:216]

Sunday, 23 August 2009

Nur Kasih.....

Tiada manusia yang dilahirkan untuk menjadi jahat, semua manusia adalah baik.....tetapi manusia itulah sendiri yang mencorakkan kehidupannya sama ada untuk menjadi baik atau jahat.....

Kita tidak boleh berubah menjadi orang lain tetapi kita boleh berubah menjadi lebih baik (everyone can changes).....
Friday, 21 August 2009

Ramadhan al-Mubarak

Firman Allah S.W.T di dalam al-Quran yang bermaksud:

"Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertaqwa. Puasa itu diwajibkan dalam beberapa hari tertentu. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir (bolehlah ia berbuka) maka hendaklah ia digantikan dengan hari-hari lain.

(Surah al-Baqarah : 183-184)

"Sabda Nabi Muhammad S.A.W. yang bermaksud:

"Bahawa bulan Ramadhan itu adalah bulan yang diberkati Allah. Bulan yang mengandungi Lailatulqadar, yang lebih baik daripada seribu bulan. Bulan yang diwajibkan Allah ke atas hamba-Nya supaya berpuasa supaya bangun di malam hari untuk melakukan ibadah sunat. Sesiapa yang mengerjakan ibadah sunat dalam bulan ini, maka pahalanya sama dengan mereka yang mengerjakan fardhu di bulan lain."

"Agama Islam itu terbina dengan lima asas iaitu, membuat pengakuan bahawa tiada Tuhan yang lain, melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu persuruh-Nya, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan mengerjakan haji di Baitullah."

"Semua amal kebajikan anak Adam itu untuk mereka sendiri kecuali puasa, kerana puasa itu dilaksanakan untuk Aku semata-mata dan Aku akan membalasnya. Sebenarnya puasa itu sebagai perisai. Apabila seseorang itu berpuasa maka janganlah ia bercakap kotor dan sekiranya ia dimaki maka hendaklah ia berkata: aku berpuasa, aku puasa sebanyak dua kali. Demi Allah sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dari bau kasturi. Orang yang berpuasa itu akan mendapat dua kegembiraan iaitu ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Allah (di akhirat)."

Produk-produk Perbankan Islam

Prinsip dalam Fiqh Mualamat digunakan dalam operasi perbankan Islam. Penggunaan istilah fiqh yang asal seperti Mudharabah (perkongsian untung), Musyarakah (usahasama), Wadiah (simpanan), Murabahah (kos tokok), dan Ijarah (sewaan). Penggunaan istilah fiqh yang disesuaikan dengan situasi semasa seperti Bay Bithaman Ajil dan Ijarah Thumma al-Bay. Terdapat 2 kategori utama produk perbankan Islam iaitu produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk pembiayaan meliputi pembiayaan ekuiti (Perkongsian) dan pembiayaan hutang (Jual beli).

Produk simpanan yang dikeluarkan oleh perbankan Islam berasaskan konsep al-Wadiah Yad Dhamanah iaitu produk perbankan bagi akaun simpanan dan akaun semasa. Al-Wadiah merupakan satu kontrak yang berdasarkan konsep amanah atau jaminan. Kontrak ini menjelaskan di mana satu pihak boleh memegang harta pihak yang lain atas dasar amanah. Pemegang amanah iaitu pihak bank boleh menggunakan atau tidak menggunakan barang amanah yang telah di amanahkan oleh pihak pemberi amanah iaitu pelanggan kepada pihak bank. Kebiasaannya pihak bank akan menggunakan simpanan pelanggan sama ada dalam akaun simpanan atau akaun semasa untuk tujuan pelaburan yang dibenarkan oleh syarak. Hasil daripada pelaburan berkenaan adalah terpulang kepada pihak bank sama ada untuk memberi komisen kepada pelanggannya atau tidak.

Seterusnya, produk simpanan bagi akaun simpanan pelaburan yang berasaskan konsep al-Mudharabah. Al-Mudharabah adalah satu kontrak yang berasaskan konsep perkongsian untung antara pemodal dengan pengusaha di mana dalam kontrak ini pemodal dan pengusaha akan berkongsi keuntungan perniagaan. Kaedah ini merupakan satu kaedah melibatkan pembiayaan yang dalam hal ini satu pihak membekalkan modal dan satu pihak yang lain sebagai pengusaha. Keuntungan yang diperoleh daripada perniagaan tersebut akan dibahagikan antara pemodal dan pengusaha tersebut. Pihak pelanggan yang menyimpan wang mereka dalam akaun simpanan pelaburan dan pihak bank akan melaburkan wang mereka dalam pelaburan yang dibenarkan oleh syarak. Hasil daripada pelaburan tersebut akan dibahagikan antara pihak bank dengan pelanggan.

Kategori kedua bagi produk perbankan Islam ialah produk pembiayaan. Produk pembiayaan terdiri daripada 2 jenis iaitu pembiayaan ekuiti (Perkongsian) dan pembiayaan hutang (Jual beli). Kedua-dua bentuk pembiayaan ini amat penting dalam menggemblengkan sesuatu sistem kewangan. Sistem ekonomi konvensional yang diamalkan di Malaysia hari ini, pembiayaan ekuiti dilakukan melalui pengeluaran syer atau saham yang berkemungkinan memberikan hasil dalam bentuk keuntungan atau dividen. Manakala pembiayaan hutang pula dilakukan melalui pinjaman yang berasaskan faedah atau interest.

Islam mempunyai norma dan peraturannya yang tersendiri bagi memenuhi kehendak manusia terhadap pembiayaan ekuiti dan pembiayaan hutang. Bagi pembiayaan ekuiti, Islam menghalalkan kontrak-kontrak perkongsian untung (profit sharing contracts) yang utama dalam Islam iaitu al-Mudharabah dan al-Musyarakah. Al-Mudharabah ialah ialah pengeluaran syer atau saham yang mempunyai hak mengurus atau mengundi dalam sesuatu projek. Kontrak-kontrak ini mempunyai asas-asas secara langsung daripada al-Quran dan al-Sunnah. Pembiayaan hutang pula, Islam menghalalkan kontrak-kontrak pertukaran (’uqud al-mu’awadat atau contracts of exchange) yang melibatkan pembayaran bertangguh (deferred payments).

Terdapat banyak bentuk kontrak-kontrak pertukaran ini di antaranya ialah al-Bay’ Bithaman Ajil (jualan harga tertangguh), Bay’ al-Murabahah (jualan dengan tambahan untung), al-Ijarah(sewaan), bay’ al-Inah, al-Qard al-Hasan (pinjaman kebajikan) dan sebagainya. Namun terdapat segolongan umat Islam di dunia hari ini terutamanya yang berada di Timur Tengah kurang menerima amalan pembiayaan hutang dalam sistem kewangan dan perbankan. Golongan ini menganggap bahawa operasi pembiayaan hutang hampir sama dengan operasi riba yang jelas diharamkan oleh Allah S.W.T. Golongan ini juga mendakwa bahawa pembiayaan hutang menggunakan al-Bay’ dalam produknya sebagai label untuk menipu pandangan masyarakat awam terhadap operasinya. Golongan ini juga berpandangan bahawa pembiayaan ekuiti merupakan pembiayaan yang lebih bertepatan dengan syariah Islam jika dibandingkan dengan pembiayaan hutang. Namun demikian, BIMB lebih banyak menggunkan kontrak pembiayaan hutang berbanding pembiayaan ekuiti. Begitu juga bank-bank konvensional yang terlibat dalam SPI di Malaysia banyak menggunakan kontrak pembiayaan hutang dalam pembiayaannya.

Namun demikian, produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan Islam meliputi pembiayaan ekuiti dan pembiayaan hutang. Pembiayaan ekuiti dalam perbankan Islam adalah berasaskan kepada perkongsian untung (profit sharing contracts) iaitu menggunakan konsep al-Mudharabah dan al-Musyarakah. Al-Mudharabah ialah satu kontrak yang berasaskan konsep perkongsian untung antara pemodal dengan pengusaha di mana dalam kontrak ini pemodal dan pengusaha akan berkongsi keuntungan atau kerugian perniagaan. Kaedah ini merupakan satu kaedah melibatkan pembiayaan yang dalam hal ini satu pihak membekalkan modal dan satu pihak yang lain sebagai pengusaha. Keuntungan yang diperoleh daripada perniagaan tersebut akan dibahagikan antara pemodal dan pengusaha tersebut. Contoh produk perbankan yang menawarkan pembiayaan ekuiti ini ialah pembiayaan projek, perkongsian unit amanah dan lain-lain.

Seterusnya, pembiayaan ekuiti berdasarkan konsep al-Musyarakah. Al-Musyarakah bermaksud bersekutu, berkongsi atau bersyarikat. Kontrak ini melibatkan kontrak perkongsian antara dua atau lebih pemilik modal dalam sesuatu perniagaan. Setiap pemilik modal akan memberikan sumbagan tertentu dan berkongsi keuntungan dan kerugian. Perkongsian ini di mana kedua-dua pihak menyumbangkan modal masing-maing. Keuntungan atau kerugian yang akan dialami daripada perniagaan yang dijalankan akan ditanggung bersama berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara pihak bank dan pelanggan. Contoh produk perbankan yang menawarkan pembiayaan ekuiti ini ialah pembiayaan projek, pengeluaran surat kredit, unit amanah, pembiayaan perumahan dan lain-lain.

Pembiayaan hutang pula melibatkan kontrak-kontrak pertukaran (’uqud al-mu’awadat atau contracts of exchange) yang melibatkan pembayaran bertangguh (deferred payments). Beberapa jenis kontrak pertukaran yang termasuk dalam pembiayaan hutang ialah Jualan Tunai (Bay’ al-Naqd) iaitu melibatkan pertukaran barangan secara percuma, Jualan Salam (Bay’ al-Salam) iaitu kontrak yang melibatkan barangan yang ditukarkan itu akan diserah pada masa hadapan manakala harga barangan dibayar secara tunai, Jualan Tempahan (Bay’ al-Istisna’) iaitu kontrak ini sama sahaja dengan Bay’ al-Salam di mana barangan yang menjadi tukaran itu akan dibuat dan diserahkan pada masa hadapan dan harga barangan dibayar segera, Sewaan (al-Ijarah) iaitu kontrak ini melibatkan pertukaran barangan dengan perkhidmatan barangan lain, Jualan dengan Harga Bertangguh (Bay’ Bithaman Ajil atau Bay’ Muajjal) (M.Umer Chapra 1991:136) iaitu kontrak yang melibatkan pertukaran barangan yang menjadikan tukaran itu diserahkan dengan segera dan harganya dibayar secara ansuran, Jualan dengan Tambahan Untung (Bay’al-Murabahah) iaitu kontrak ini sama dengan kontrak jualan harga bertangguh di mana kontrak ini merupakan lawan kepada jualan salam.

Bay’ al-Salam pula merupakan penjualan barang yang belum wujud semasa akad iaitu penjual tidak mengemukakan barang yang hendak dijual kepada pembeli semasa akad tetapi pembayaran harga barangan disegerakan. (Muhammad Kamal ’Atiyah 1992: 127). Dari sudut pembiayaan hutang, Bay’ al-Salam merupakan satu akad atau kontrak yang bertujuan untuk pembiayaan kewangan tetapi dilakukan dalam bentuk jual beli dan bukannya perkongsian. Kontrak ini terbentuk apabila pihak pembeli membuat pembayaran sepenuhnya kepada harga komoditi yang akan hanya diserahkan oleh pihak penjual pada satu tempoh yang ditetapkan pada masa hadapan (Mohd Daud 1997:217). Contoh produk perbankan yang menawarkan pembiayaan hutang jenis Bay’ al-Salam ialah pembiayaan projek.

Bay’ al-Istisna merupakan akad kontrak yang dibuat bagi membeli satu barang yang akan dibuat kemudian mengikut bentuk yang dikehendaki (Muhammad Kamal Atiyyah 1993:394). Kontrak Bay’ al-Istisna melibatkan penyerahan barang di masa hadapan tetapi metode pembayarannya lebih fleksibel. Pembayaran boleh dilakukan sebelum, semasa atau selepas penyerahan barang dan boleh dilakukan dengan mana-mana cara pembayaran yang telah dijelaskan (Mohd Daud Bakar 1997:219). Secara ringkasnya, Bay’ al-Istisna adalah satu kontrak jual beli di mana pembekal barangan seperti tukang atau pekilang diminta untuk menyediakan atau mengeluarkan sesuatu barangan dengan spesifikasi tertentu pada harga, tempat dan masa penyerahan barang tempahan yang dipersetujui bersama. Contoh produk perbankan yang menawarkan pembiayaan hutang jenis Bay’ al-Istisna ialah pembiayaan perumahan, bridging financing dan pembiayaan projek.

Konsep Al-Ijarah merupakan satu kontrak untuk memajak (lease contract) dan juga untuk menyewa (hire contract). Al-Ijarah dari aspek sistem kewangan Islam, merupakan kontrak di mana institusi kewangan atau bank memajakkan peralatan-peralatan atau barangnya kepada pelanggan dengan dikenakan sejumlah bayaran yang tetap (Nabil 1986:97). Jumhur ulama mengatakan bahawa al-Ijarah ini merupakan salah satu jenis al-Bay’ Li Manafi’ al-Asyya’ (jual beli manfaat sesuatu benda) (al-Qadir 1993 : 10).
Secara umumnya, sewaan atau al-Ijarah merupakan satu perjanjian memberi milik manfaat dengan bayaran. Melalui perjanjian ini, penyewa berhak menggunakan barang yang disewanya itu atau memberikan kepada orang lain menggunakannya mengikut syarat-syarat perjanjian yang telah dibuat antara penyewa dengan pihak yang memberi sewa ( Faizah 2000: 56). Contoh produk perbankan yang menawarkan pembiayaan hutang jenis al-Ijarah ialah pembiayaan perumahan, kontrak sewa beli, pajakan, pembiayaan projek, sukuk al-Ijarah dan pembiayaan penggunaan harta.

Bay' Bithaman Ajil (perjanjian jual beli balik) atau BBA merupakan konsep perbankan Islam yang digunakan dalam pembiayaan sewa beli atau pembelian insurans. Di bawah konsep ini, bank memberi pembiayaan kepada pelanggan untuk memiliki harta atau perkhidmatan dengan membeli aset kepunyaan pelanggan atau daripada 'vendor' dengan harga tunai dan kemudiannya menjual kembali aset tersebut kepada pelanggan dengan harga belian ditambah keuntungan.Pelanggan boleh membayar balik secara tangguh atau ansuran dan jumlah bayaran bergantung kepada jumlah kos belian yang terlibat ,risiko pembayaran,dan tempoh perjanjian.Kaedah BBA dianggap sebagai kaedah pembiayaan yang menggantikan kaedah pembiayaan berdasarkan pinjaman yang diamalkan oleh sistem perbankan konvensional.Bagi mengukuhkan lagi institusi kewangan yang berteraskan Islam di samping untuk menarik lebih ramai individu kearah sistem ini, produk-produk yang lebih berinovasi telah dihasilkan seperti produk pembiayaan kadar boleh ubah berasaskan konsep Bai Bithaman Ajil (jualan harga tertangguh) yang telah diperkenalkan pada tahun 2003 bagi mempelbagaikan portfolio pembiayaan institusi kewangan Islam daripada terlalu bergantung kepada pembiayaan kadar tetap.Ia juga dapat mengurangkan risiko berhubung ketakpadanan pendanaan.Malahan bagi melengkapkan mekanisme pembiayaan kadar terapung yang berkonsepkan Bai Bithaman Ajil (BBA), satu produk pembiayaan kadar boleh ubah berdasarkan konsep ijarah muntahia bittamleek (pajakan berakhir dengan hak milik ) sedang dikaji.Produk ini dimajukan bagi membantu sistem kewangan islam bersaing dari segi pemadanan kadar pembiayaan perbankan Islam dengan pembiayaan pasaran dalam konteks pasaran dwi-perbankan. Produk ini memberikan pulangan yang lebih munasabah kepada pendeposit dan seterusnya mengurangkan risiko ketakpadanan.Kebergantungan yang tinggi pada pembiayaan kadar tetap menyebabkan mekanisme lindung nilai bagi aset kewangan islam yang semakin berkembang, kurang diberikan di samping faktor terdedahnya pada kadar pembiayaan yang turun naik.Sebahagian besar pembiayaan ini meliputi pembiayaan rumah, hartanah, dan pembiayaan bertempoh jangka panjang.Pembiayaan kadar boleh ubah ini, harga jualan aset kepada pelanggan secara bayaran tertangguh ditetapkan pada kadar keuntungan siling atau maksimum, yang kadarnya lebih tinggi daripada kadar pembiayaan tetap BBA. Justeru harga jualan kontrak dan ansurannya menjadi lebih tinggi.Walaubagaimanapun, rebat atau ibra`(pengecualian hak menuntut keuntungan belum diperoleh) diberikan pada setiap bayaran ansuran, misalnya pada setiap bulan, bagi mengurangkan ansuran bulanan supaya sepadan dengan kadar pasaran semasa.

Bay’ al-Murabahah mengikut seperti mana yang telah didefinisikan oleh al-Rawwas ialah penjualan harta yang dimiliki dengan harga kos yang ditanggung beserta dengan keuntungan (Wizarah al-Awqaf 140H: 83). Bay’ al-Murabahah ini merupakan satu urusniaga di mana kedua belah pihak saling redha meredhai ke atas harga yang ditetapkan. Secara ringkasnya, Bay’ al-Murabahah adalah jualan sesuatu barangan dengan harga kos dan dicampurkan dengan keuntungan yang diketahui oleh pihak yang berkontrak. Contoh produk perbankan yang menawarkan pembiayaan hutang jenis Bay’ al-Murabahah ialah pembiayaan perdagangan, pembiayaan modal kerja, overdraf, surat kredit, bil penerimaan Islam dan pembiayaan kredit eksport.

Bay’ al-Inah merupakan satu kontrak jual beli hutang-tunai iaitu apabila seseorang menjual barangan dengan harga bertangguh kepada sesuatu tempoh tertentu kemudian dia membelinya semula barangan tersebut secara tunai dengan harga yang lebih rendah daripada harga jualan bertangguh. Kontrak ini dilakukan bagi tujuan untuk mendapatkan keperluan wang tunai. Contoh produk perbankan yang menawarkan pembiayaan hutang jenis Bay’ al-Inah ialah kad kredit dan pembiayaan peribadi.

Sunday, 2 August 2009

KENAPA AKU DIUJI?

KITA BERTANYA : KENAPA AKU DIUJI?
Al-Quran menjawab :


"Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya DIA mengetahui orang-orang yang dusta."
-Surah Al-Ankabut ayat : 2-3

KITA BERTANYA : KENAPA AKU TAK DAPAT APA YANG AKU IDAM-IDAMKAN?
Al-Quran menjawab :
"Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui."

- Surah Al-Baqarah ayat : 216

KITA BERTANYA : KENAPA UJIAN SEBERAT INI?
Al-Quran menjawab :
"Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya."
- Surah Al-Baqarah ayat : 286

KITA BERTANYA : KENAPA RASA KECEWA?
Al-Quran menjawab :
"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya, jika kamu orang-orang yang beriman."
- Surah Al-Imran ayat : 139

KITA BERTANYA : BAGAIMANA HARUS AKU MENGHADAPINYA?
Al-Quran menjawab :
"Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu (menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan), dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh, di medan perjuangan), dan bersedialah (dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan) serta bertaqwalah (be fearfull of Allah The Almighty) kamu kepada Allah supaya kamu berjaya (mencapai kemenangan)."
-Surah Al-Imran ayat : 200

KITA BERTANYA : BAGAIMANA HARUS AKU MENGHADAPINYA?
Al-Quran menjawab :
"Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk"
- Surah Al-Baqarah ayat : 45

KITA BERTANYA : APA YANG AKU DAPAT DARIPADA SEMUA INI?
Al-Quran menjawab :
"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min, diri, harta mereka dengan memberikan syurga utk mereka...
- Surah At-Taubah ayat : 111

KITA BERTANYA : KEPADA SIAPA AKU BERHARAP?
Al-Quran menjawab :
"Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain dariNya. Hanya kepadaNya aku bertawakkal."
- Surah At-Taubah ayat : 129

KITA BERKATA : AKU TAK DAPAT TAHAN LAGI!!!
Al-Quran menjawab :
".....dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir."
- Surah Yusuf ayat : 87

KU KEJAR CINTA???

”Kalau kita tak mendengar tazkirah lebih dari 3 hari, hati kita akan mati.” Kata-kata ini amat sesuai dengan diriku....sementelah lagi selepas kaki ini melangkah ke IPTA. Amat kurang aku mengisi hatiku yang laparkan pengisian rohani ini dengan tarbiyah hati....bila dah agak ”lalai” ni, banyak jer anasir-anasir luar yang nak menceroboh masuk..yer kan, antivirus yang ku guna dah lama tak di updatekan dengnan tazkirah...Saban waktu, aku selalu lihat roomateku berbalas-balas mesej dgn si buah hati pengarang jantung...terdetik juga dihati perasaan iri hati...Sebelum ini, aku sentiasa diberi peringatan oleh shbt2ku tentang couple ni..tiada istilah couple dalam Islam. Yang ada hanya jln2 yang dapat melorongkan ke arah perzinaan.

”tiada hbgn antara lelaki dan wanita melainkan perkahwinan”

”la taqrabuz zina!! menghampiri zina pun dah tak boleh, apalagi melakukan zina..menghampiri itu termasuklah ber”couple” dan bergaul bebas antara lelaki dan wanita, zina ni boleh menjadi zina hati,mata,telinga dan lain-lain” nasihat seorang sahabatku dalam satu majlis ilmu di sekolah dulu...

Tapi selepas masing-masing bawa diri, tiada lagi nasihat yang mengunjung tiba..yang ada hanyalah bisikan nafsu muda yang ingin bebas setelah lama dibiuskan dengan ingatan dan nasihat sahabat-sahabatku......

*********************************************************************

Akhirnya, aku berkenalan dengan ”seseorang”...mulanya tu sebab tersilap call...Aku terlupa akan kata-kata yang pernah kuucapkan pada seorang sahabatku dulu.

”Norul, klu boleh cuba elakkan bercakap dengan lelaki dalam telefon untuk menggelakkan zina hati dan telinga, kita leh kawal hati kita, tapi mcm mana dengan lelaki tu??klu bercakap sudah pasti akan bergelak ketawa dan sedikit sebanyak akan mencetuskan perasaan lain dihati masing-masing.”

Dan juga kata-kata ustazahku....

”Dua orang (lelaki dan perempuan) yang bercakap dalam telefon di tempat yang sunyi, sama je dengan berkhalwat..yang bezanya tak nampak muka secara zahir tapi hanya diimiginasikan ada di depan mata..lainlah klu bercakap dengan ibubapa dan kawan-kawan..intonasi suara dan apa yang dicakapkan tu boleh dikawal lagi, tapi klu sorang-sorang dalam bilik??? Mula tu ok lg, tanya khabar je....lama-lama...Antum fikir sendiri..”

Benarlah Allah akan uji setiap bait kata yang terucap di bibir kita..itulah yang berlaku pada diriku...Pada mulanya aku sekadar menganggap Akmal sebagai kawan biasa sementelah lagi aku sebenarnya agak malu dengan lelaki sebelum ini...tapi lama kelamaan, dari seorang teman biasa dah jadi agak ”luar biasa”....Diriku semakin hanyut dengan cinta manusia yang tidak berkesudahan. Cinta yang penuh dengan kepuraan tapi disebalik kepuraan itulah aku berada dan hinggap. Terasa agak pelik dan janggal bunyinya...Masa tu terselit juga satu perasaan bersalah pada diri sendiri, lebih2 lagi perasaan takut dan malu pada Allah masih ada....tapi, perasaan untuk enjoy lagi mendominasi diri. ”Muda hanya sekali, so kita enjoy!!” entah mcm mn aku boleh terlupa. Ya!! Muda memang hanya sekali, tapi alangkah eloknya masa muda itu aku gunakan untuk gerak kerja Islam!! Membantu teman-teman yang masih lagi diulit mimpi yang tak berkesudahan!! dan sudah tentu membantu diriku sendiri... Tapi saat itu diriku masih terumbang-ambing. Turut sama ”berganding bahu” ke arah perkara yang tak elok. Masih lagi memerlukan seseorang untuk membangunkan aku daripada angan-angan yang tak berkesudahan.

”Neza, esok keluar nak??kita tengok wayang...”

Ajakan dari Akmal membuatkan aku terfikir sejenak..TENGOK WAYANG!! Sepanjang usiaku, aku tak pernah tengok wayang...bukan kerana tempatku dulu tak ada panggung wayang melainkan hatiku sentiasa berfikir bahawa tempat itu tak sesuai dengan diriku....Aku serba salah. Antara naluri hatiku dengan ajakan seseorang yang istimewa. Mana lagi penting??? Alhamdulillah Akmal dapat terima yang aku tak nak tengok wayang walaupun pada mulanya dia agak kecewa..last2 dia dtg kat kampus aku je.........Masa tu aku mampu lagi menolak, akan datang???

*********************************************************************

Sampailah satu ketika, tika itu aku dalam perjalanan balik kampung sempena cuti semester...aku solat subuh disebuah surau...tetiba je seorang adik (lebih muda dariku, mungkin masih sek menengah), bertanyakan maksud daripada surah as-Soff ayat 3-4.

Walaupun aku rasa agak pelik, tapi aku tengok juga ayat yang adik tu tunjukkan. Patutlah dia guna al-Quran yang tak ada terjemahan. Then aku merujuk ke arah tafsir yang ada kat surau tu...

”Mengapa kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah benci pada sesiapa yang mengatakan sesuatu yang tidak dilakukannya......”

Aku terkedu seketika. Ya Allah, apa yang dah kulakukan selama ini...tanpa sedar manik2 air mataku luruh tanpa rasa segan dan malu. Selepas itu baruku tersedar rupa-rupanya adik yang menegurku tadi ialah juniorku masa aku masih bersekolah dulu.

Hatinya tergerak mahu menyapaku selepas melihat caraku berpakaian yang agak berbeza berbanding dengan waktu persekolahanku dulu...pakai lebih kurang aje....tidak menepati cara berpakaian seperti yang disarankan oleh Yusuf al-Qardawi seorang ulama’ yang disegani. Apa yang ditekankan oleh Yusuf al-Qardawi ialah pakai pakaian seperti dalam solat, tidak terlalu jarang, tidak terlalu nipis, tidak menjolok mata dan semua ini hendaklah berlaku secara serentak...kata-kata yang acap kali kusebut tika majlis ilmu di sekolah dulu....

Aku mendakap tubuhnya dan mengucapkan terima kasih atas tegurannya yang kukira amat berhikmah...tanpa perlu bersyarah panjang lebar hanya sekadar menggunakan ayat al-Quran mampu meluruhkan hijab yang mangaburi mataku selama ini....hatiku tak putus2 mengucapkan syukur kepada Allah. Walaupun diri ini sentiasa lalai dan leka dengan secebis nikmat dunia, tapi DIA masih berikan aku peluang untuk meng’islah kembali jawarihku...syukur kepadaMU Ya Rabb......

*********************************************************************

Dan mungkin ianya satu kebetulan ataupun satu rencana yang telah dirancang oleh Allah ke atasku, seorang sahabatku mengirimkan satu SMS yang agak ringkas tapi amat meruntun naluriku...

”Sahabatku, apa khabar imanmu tika ini?? Salam ingatan dari sahabat untuk sahabat tersayang.”

Sudah agak lama ak tidak mendengar kata2 ini...”apa khabar wahai imanku saat ini?? Adakah di tahap yang terlalu kronik hinga perlukan syifa’ segera?? Nau’zubillah.” Segala perbuatan yang telah kulakukan dulu terbayang di mata..ligat bermain-main di tubir mataku seolah-olah tersenyum mengejek bahawa diriku telah kalah....telah kalah pada gelonjak nafsu muda. Telah kalah pada naluri yang inginkan keseronokan palsu semata-mata...kalah??adakah aku benar2 telah kalah??

Cepat2 gambaran itu ku tempis bila kurasa perasaanku kembali berbolak-balik..Ya Allah, kau tetapkan hatiku ini pada jalanMU Ya Allah...jalan yang kau redhai dan jalan para pencintaMU Ya Rabb...Ya!! aku akan cuba bangkit kembali...sebab kutahu aku masih ada Tuhan yang takkan tinggalkanku keseorangan ...Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun....

”Sahabat, terima kasih atas ingatan tulusmu..ketahuilah sahabat, hatiku tika ini menangis hiba lantaran sikap dan jawarihku sedikit tersasar. Perasaan inginkan keseronokkan telah menguasai diri dan hatiku. Sahabat, jangan kau terkejut andai mendapat berita tentangku yang agak terleka dengan cinta manusia dan zaman remaja yang amat mencabar ini...Alhamdulillah, Allah telah memberiku kesedaran bahawa apa yang telah kulakukan adalah salah melalui seorang teman...kini, aku ingin bangkit kembali dan mengotakan janji yang pernah terlafaz dulu..janji yang di ucap di hadapn ustazah solehah dan sahabat2 bahawa diri ini mahu menjadi mata2 rantai perjuangan As-Syahid Hassan al-Banna..Doakan diri ini sahabat......”

Sejujurnya aku membalas SMS sahabatku itu...sebab memang itulah hasrat hatiku kini...akan ku cuba lupakan dan jauhkan perasaan terlalu cintakan dunia...janji yang oernah terluah dulu sedikit sebanyak akan kucuba tunaikan. Ku coretkan ungkap kata yang lebih kepada rasa yang kurasakan sekarang ni..buat sahabat2ku......

Hati ini acap kali berbicara
Hati ini kerap kali mengeluh hiba
Bilakah hati yang kian haus ini
Bakal disirami embun yang dapat menghilangkan kehausan ini..

Mujur ada tangan yang masih setia menghulur
Walau seringkali kasar ditepis tangan itu
Oleh jawarih dan tutur kataku
Yang kasar terluah

Namun, hati si pemiliknya
Tegar jua untuk menarikku
Jauh dari kebinggungan ini
Jauh keluar dari ancaman nafsu lawwamah
Yang kian hebat menghimpit diri
Semakin hari kian menyesak nuraniku

Kini,
Huluran itu kusambut jua
Seiring hasrat naluriku untuk berubah
Bisikan dan gelisah kalbu
Yang sering bertamu dulu kian menjauh
Tutur hikmah seorang sahabat mampu menjadi benteng diri
Dan menarikku rapat denganNYA

Terima kasih teman
Kerana sudi hadir dalam hidup ini
Hati yang dulu gelisah sentiasa
Kian pudar dan menghilang
Benarlah kata pujangga
Hati yang tertaut kerana Allah
Ikatannya sangat manis dan utuh kekal selamanya.........

*********************************************************************

”Akmal, saya minta maaf banyak2 klu kata2 saya ini membuatkan awk kecewa...Tapi, saya nak awk tahu kekecewaan sekarang amat kecil berbanding dengan kecewanya iman kita tatkala melihat kita berhubung sebegini...sy nk awk tahu, perhubungan sebegini takkan ke mana. Sy sudah sedar apa yang berlaku dan sy juga amat berharap agar awk juga sedar bahawa jodoh pertemuan itu di tangan Allah. Hanya DIA yang dapat menyatukan hati2 hambaNYA. Klu boleh kita jgn berjumpa lagi selepas ini. Kita sama2 meng’islah diri kembali dan merenung dengan mata hati setiap apa yang telah kita lakukan....INSYA_ALLAH klu ada jodoh, kita akan berjumpa lagi dalam situasi dan keadaan berbeza....”
~NEZA~

Sepucuk surat perpisahan kuberikan kepada Akmal...ku doakan agar dia faham dan dapat menerima keputusanku ini dengan hati yang terbuka. Apa yang ku ingin lakukan sekarang ialah meneruskan perjuangan as-Syahid Hassan al-Banna di kampusku sekarang...”jika kamu mengejar akhirat nescaya dunia akan mengejarmu”. INSYA_ALLAH........

PETIKAN CERPEN MAJALAH CAHAYA KELUARAN JAN-FEB 2009
BY : NUUR EZAINI AKMAR ISMAIL

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...